Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», με την υποστήριξη της MENTORING A.E., έλαβε επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για τα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.