Θέση Εργασίας: Στέλεχος Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ   Κύριες Αρμοδιότητες: Η θέση αφορά στην υποστήριξη του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων με καθήκοντα τη διαχείριση και τον συντονισμό έργων ΕΣΠΑ, τη διαχείριση παραδοτέων και την εξυπηρέτηση πελατών Δημοσίου Τομέα.

Η Mentoring Α.Ε. εντάχθηκε στη δράση Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19

Η Mentoring Α.Ε. εντάχθηκε στη δράση «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19»

Η Mentoring Α.Ε. Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, εντάχθηκε στη δράση «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19» προϋπολογισμού 900 εκατ. Ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Mentoring Α.Ε. εντάχθηκε στη δράση Ψηφιακό Βήμα του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Η Mentoring Α.Ε. εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Η Mentoring Α.Ε. εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» προϋπολογισμού 84 εκατ. Ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 8.069,60 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4.034,80 €.Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής…

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ενταγμένων Ενεργειακών Έργων ΕΣΠΑ 9 Νοσοκομείων με την υποστήριξη της Mentoring AE

Η MENTORING AE ανέλαβε να υποστηρίξει ως Τεχνικός Σύμβουλος Διαχείρισης τα πρώτα Νοσοκομεία που εντάχθηκαν στο Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, με τίτλο Πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων – παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία”.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες ένταξης του Νοσοκομείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ»

Η Mentoring ΑΕ ανέλαβε την υποστήριξη του Νοσοκομείου Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» για το έργο με τίτλο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες ένταξης του Νοσοκομείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ».To έργο που ανέλαβε η Mentoring Α.Ε. άπτεται της παροχής των κάτωθι υπηρεσιών:i. Συγκρότηση Φακέλου τεχνικών δεδομένων για…

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας – Κ.Δ.Η.Φ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»

Η Mentoring Α.Ε. ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο σωματείο «Ανοιχτή Αγκαλιά – Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής» και στο Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος», για την οργάνωση και διαχείριση της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας – Κ.Δ.Η.Φ. των δύο φορέων, τα οποία παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε…

Έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε κτήρια 15 νοσοκομείων της χώρας, με την υποστήριξη της Mentoring ΑΕ

Στο πλαίσιο της δράσης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων – παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», η Mentoring ΑΕ ανέλαβε την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης 13 Νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής και 2 Νοσοκομείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων…

Έγκριση έργων 5,66 εκατ. € για την απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από 13 Νοσοκομεία της Αττικής

Η Mentoring ΑΕ υποστήριξε 13 Νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, κατά την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μέσω του Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβληθέντων Προτάσεων (Τεχνικών Δελτίων) ανήλθε σε 5.666.000,00 €, το σύνολο των οποίων έλαβαν έγκριση και εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Έγκριση έργων 5,66 εκατ. € για την απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού από 13 Νοσοκομεία της Αττικής

Η Mentoring ΑΕ υποστήριξε 13 Νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, κατά την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μέσω του Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβληθέντων Προτάσεων (Τεχνικών Δελτίων) ανήλθε σε 5.666.000,00 €, το σύνολο των οποίων έλαβαν έγκριση και εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε κτήρια 15 νοσοκομείων της χώρας, με την υποστήριξη της Mentoring ΑΕ

Στο πλαίσιο της δράσης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων – παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», η Mentoring ΑΕ ανέλαβε την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης 13 Νοσοκομείων της Περιφέρειας Αττικής και 2 Νοσοκομείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής…