Υπηρεσίες Δημοσίου Τομέα

dimosio1

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβούλου για την αξιοποίηση κονδυλίων της Ε.Ε.

Η MENTORING Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης σε οργανισμούς και φορείς του Δημόσιου τομέα, οι οποίοι καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ.

Τα πεδία των υπηρεσιών της περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Εντοπισμός των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης, που εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές ανάγκες ενός Φορέα
  • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για τη χρηματοδότηση Πράξεων από Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και διαχείριση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου έργων
  • Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος Διαχείρισης έργου
  • Σύνταξη τακτικών Αναφορών, Δελτίων Προόδου και Δελτίων Δαπανών Έργου
  • Σύνταξη εκθέσεων Ολοκλήρωσης Πράξεων
Περισσότερα

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

H MENTORING Α.Ε. αξιοποιώντας την εμπειρία της ως Σύμβουλος Διαχείρισης στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης και εφαρμογής απαιτητικών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ), οργάνωσης και αναδιοργάνωσης διαδικασιών (BPR), καθώς και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης (κατάρτιση, πρόσκτηση συμπληρωματικών δεξιοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας κλπ.) Κοινή συνισταμένη αυτών των υπηρεσιών, είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των Δημόσιων Φορέων και η βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας.

Περισσότερα
dimosio2
dimosio3

Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών

H MENTORING Α.Ε. διαθέτει σημαντική εμπειρία, επίκαιρη τεχνογνωσία και την κατάλληλη μεθοδολογία για την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και ερευνών. Ακολουθεί υψηλά στάνταρτ και βρίσκεται σε διαρκή σύνδεση με εξειδικευμένους ελληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της πληρότητας των μελετών της.

Περισσότερα

Σύνταξη Αναπτυξιακών Σχεδίων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων & Οικονομοτεχνικών Μελετών Βιωσιμότητας

H MENTORING Α.Ε. αναλαμβάνει την σύνταξη και εκπόνηση Αναπτυξιακών Σχεδίων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Οικονομοτεχνικών Μελετών Βιωσιμότητας, για φορείς της Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Οι σχετικές μελέτες εκπονούνται από διεπιστημονικές ομάδες που συγκροτεί η εταιρεία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό του μηχανισμού υλοποίησης των εκπονούμενων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, με την προσεκτική ιεράρχηση έργων και δράσεων, τον ακριβή χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό, τον εντοπισμό εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, τον καθορισμό λειτουργικών δεικτών παρακολούθησης κλπ.

Περισσότερα
dimosio4