Το Ε.Β.Α.Ν

Το Eurorean Business Angels Network (Ε.Β.Α.Ν)  ιδρύθηκε το 1999 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μη κερδοσκοπικός και έχει ως αποστολή να αναπτύξει το θεσμό του angel investment στην Ευρώπη. Ως θεσμικό όργανο όλως των business angels και των δικτύων τους, ο ρόλος του συνίσταται στο να οργανώνει, συντονίζει και καθοδηγεί τα ευρωπαϊκά δίκτυα:

  •  

Ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών και “καλών πρακτκιών ” μεταξύ των Business Angels Networks

  •  

Προωθεί την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των Business Angels και των BANs

  •  

Συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων στήριξης των ΒΑΝs

  •  

Παρεμβαίνει στις Ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές για να βελτιωθεί το πλαίσιο λειτουργίας των Business Angels και των Business Angels Networks