Σύνταξη Αναπτυξιακών Σχεδίων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων & Οικονομοτεχνικών Μελετών Βιωσιμότητας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων (ΕΠΔ) θεσπίστηκαν ως υποχρέωση των ΟΤΑ Α’ βαθμού σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Άρθρα 203 – 207), στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ΕΠΔ συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών, των…

Εκπόνηση Εξειδικευμένων Μελετών

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης, Ανάλυσης Απαιτήσεων και Εξειδίκευσης Προδιαγραφών για τον Εκσυγχρονισμό 14 Μεθοριακών Τελωνείων ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IIIA, η MENTORING Α.Ε. υλοποίησε, για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών / Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, το έργο «Παροχή…

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Παροχή Υπηρεσιών Βελτίωσης Διοικητικής Ικανότητας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η MENTORING Α.Ε. αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρίας της χώρας στην εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ. Τα ΣΔΠ που αναπτύσσει και εφαρμόζει η εταιρεία, πληρούν τόσο τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008, όσο και της Πολιτείας για…

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβούλου για την αξιοποίηση κονδυλίων της Ε.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ και του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, η MENTORING Α.Ε. υλοποίησε έργα που συμβάλουν στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας. Βασικό αντικείμενο των μελετητικών έργων που η…