Συμμετοχή της Mentoring Α.Ε. στο κλαδικό σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του ΣΕΣΜΑ

Η Mentoring A.E., ως μέλος του ΣΕΣΜΑ, συμμετείχε στο κλαδικό σχέδιο που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης “Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης”, η οποία χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.