Οι Δήμοι που συνενώθηκαν λόγω του Καλλικράτη, οφείλουν έως τις 31.10.2011 να υποβάλουν νέα αίτηση για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής τους Επάρκειας. Η υποχρέωση αυτή προσφέρει παράλληλα και μία σημαντική ευκαιρία για τους Δήμους να ενισχύσουν την ικανότητά τους να διεκδικούν επιτυχώς και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
 

Η επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας καλύπτει δύο ουσιαστικές ανάγκες:

  • Τη δημιουργία διαδικασιών που θα ενσωματώνουν το σύνολο των σημαντικών αλλαγών που έχουν υπάρξει στο θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων.

  • Την επιτυχή προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες απαιτήσεις άμεσης και αποτελεσματικής αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Οι νέες διαδικασίες που πρέπει να ενσωματωθούν στο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας αφορούν:

  • τις σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό / κανονιστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ,

  • τις πρόσθετες αρμοδιότητες των Διευρυμένων Δήμων βάσει Καλλικράτη,

  • τις αλλαγές στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της MENTORING Α.Ε. στην εκπόνηση Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας, αποτέλεσε το βασικό λόγο για να «εμπιστευτούν» οι Καλλικρατικοί Δήμοι Ήλιδας, Λευκάδας και Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης την επικαιροποίηση των Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειάς τους, αλλά και την εκπαίδευση των στελεχών τους, για μια αποτελεσματική και ουσιαστική μετάβαση στα νέα δεδομένα.