Η Mentoring Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό του σωματείου «Ανοιχτή Αγκαλιά – Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής», την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης Δράσεων Δικτύωσης και Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Στο πλαίσιο της Πράξης, η Ανοιχτή Αγκαλιά Φ.Κ.Π. υλοποιεί το Πρόγραμμα «Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό», προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των συνανθρώπων (παιδιών και ενηλίκων) που διαβιούν σε ακριτικές περιοχές της χώρας και αντιμετωπίζουν – εκτός από δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας- οικονομικά προβλήματα, διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχιας και ενδέχεται να βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό (όπως τα παιδιά μεταναστών και οι μετανάστες).

Το υποέργο που ανέλαβε η Mentoring Α.Ε. άπτεται της παροχής τριών διαφορετικών ειδών υπηρεσιών, όπως συνοπτικά αναφέρονται ακολούθως:

  • Υπηρεσίες Δικτύωσης του Φορέα με τρίτους Φορείς στο πλαίσιο υλοποίησης των εκστρατειών Προληπτικής Ιατρικής
  • Κατάρτιση δύο (2) Εκθέσεων Αξιολόγησης των Εκστρατειών Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας
  • Εκπόνηση Μελέτη Βιωσιμότητας της δράσης 

Η επιλογή της MENTORING A.E. βασίστηκε στη σημαντική εμπειρία, επιστημονική επάρκεια και τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών δικτύωσης, την κατάρτιση εκθέσεων αξιολόγησης δράσεων και την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και ερευνών.