Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας στη Ν.Α. Πρέβεζας, για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία»