Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015

Η MENTORING Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015.

Το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 στη νέα έκδοση του έτους 2015, εκτός των άλλων απαιτήσεων, επιβάλει την ύπαρξη συστήματος μέτρησης της αποδοτικότητας των διεργασιών που υλοποιεί η εταιρεία και τη θέσπιση μετρήσιμων στόχων που οδηγούν σε συνεχή βελτίωσή της.

Αντίστοιχα, το Σύστημα Ποιότητας της MENTORING Α.Ε. καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου και ειδικότερα την απαίτηση για συνεχή βελτίωση, περιλαμβάνοντας διαδικασίες ελέγχου της αποδοτικότητας των διεργασιών Υλοποίησης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών.

Οι υπηρεσίες για τις οποίες η MENTORING Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015 καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

  • Οικονομοτεχνικές, κοινωνικές & επιχειρησιακές μελέτες
  • Συστήματα Διαχείρισης (ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, διοίκησης έργων, διαχειριστικής επάρκειας / ικανότητας)
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενων έργων
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης
  • Ανάλυση & Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προσαρμογής & συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR)

LOGO ISO 9001 2015

Πιστοποιητικό Ποιότητας Donwload