Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα εμπιστεύτηκαν τη Mentoring A.E. για την ανάπτυξη και πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειάς τους. Και οι τρείς φορείς πιστοποιήθηκαν επιτυχώς αναφορικά με την υλοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών και την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με Ίδια Μέσα (Οδηγοί Εφαρμογής 1431-2, 1431-3).

Η επιλογή της εταιρίας Mentoring A.E. βασίστηκε στη σημαντική εμπειρία που διαθέτει, τόσο στο σχεδιασμό διαδικασιών που αφορούν τον κύκλο ζωής των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όσο και στη διαχείρισή τους. Τα συστήματα που εκπονήθηκαν καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων που θέτει το Ελληνικό Πρότυπο για τη Διαχειριστική Επάρκεια των Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα, ενώ παράλληλα αποτελούν εργαλείο εργασίας και για τους τρείς φορείς.