Η MENTORING Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης σε οργανισμούς και φορείς του Δημόσιου τομέα, οι οποίοι καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ.

Τα πεδία των υπηρεσιών της περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  •  Εντοπισμός των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης, που εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές ανάγκες ενός Φορέα
  • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων για τη χρηματοδότηση Πράξεων από Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και διαχείριση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου έργων
  • Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος Διαχείρισης έργου
  • Σύνταξη τακτικών Αναφορών, Δελτίων Προόδου και Δελτίων Δαπανών Έργου
  • Σύνταξη εκθέσεων Ολοκλήρωσης Πράξεων

Η σημαντική εμπειρία της εταιρίας, η οποία αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση πλήθους έργων στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΕΣΠΑ 2014-2020, καλύπτει τους τομείς των Τεχνικών / Κατασκευαστικών Έργων, των Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών, του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης / Κατάρτισης, της Υγείας / Πρόνοιας κ.α.

Ενδεικτικά Έργα