Η MENTORING A.E. ανέλαβε την «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με Ίδια Μέσα, με τίτλο «Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας Εκδιδομένων Ατόμων και Ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες», η οποία χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Στο πλαίσιο του έργου, η MENTORING A.E. παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Οργάνωση και διαχείριση του έργου με Ίδια Μέσα

  • Οργάνωση, διαχείριση και υποστήριξη των διαδικασιών  σύναψης συμβάσεων με το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Ημέρας

  • Υποστήριξη στη διαχείριση και χρηματοδότηση της Πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την Απόφαση Ένταξης.

 Η επιλογή της MENTORING A.E. βασίστηκε στη σημαντική εμπειρία, επιστημονική επάρκεια και τεχνογνωσία που διαθέτει στην οργάνωση, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.