Η MENTORING ΑΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 για τις εταιρείες GEOINFORMATION AE και ADVANCED TELECOM SYSTEMS AE.

Η πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 απαιτεί τη θέληση της επιχείρησης να αλλάξει τη συνήθη παραδοσιακή νοοτροπία της, όσον αφορά την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Η MENTORING ΑΕ αφού ανέλυσε διεξοδικά την υπάρχουσα κατάσταση, πρότεινε, επεξεργάστηκε και στηριξε την καθιέρωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας των επιχειρήσεων GEOINFORMATION AE και ADVANCED TELECOM SYSTEMS AE.

Πρόσφατα ανέλαβε και την ανάπτυξη συστήματος κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 για λογαριασμό της εταιρείας RUN COMMUNICATIONS AE.