Η Mentoring ΑΕ ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, το οποίο καλύπτει το σύνολο των διαχειριστικών και οικονομικών απαιτήσεων που απαντώνται στα επιμέρους στάδια του κύκλου ζωής ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου και απευθύνεται σε φορείς – δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και ενσωματώνει τις πλέον πρόσφατες αλλαγές / τροποποιήσεις,  παρέχοντας  κατ’ αυτόν τον τρόπο έναν πλήρη οδικό χάρτη υλοποίησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Το σεμινάριο, το οποίο διενεργείται από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό της Mentoring ΑΕ, έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα στελέχη του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», της Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων «Ε.Γ.Ν.Υ.Α.» και του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος».