Η Mentoring Α.Ε. εντάχθηκε στη δράση Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19

Η Mentoring Α.Ε. Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, εντάχθηκε στη δράση «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19» προϋπολογισμού 900 εκατ. Ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Για Ιστοσελίδα Επιστρεπτέα