Η Mentoring Α.Ε. ανέλαβε την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Μυκόνου για την περίοδο 2011-2014. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για το Δήμο, σε μία κρίσιμη περίοδο όπου μετασχηματίζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, λόγω του Προγράμματος Καλλικράτη και ταυτόχρονα συμπίπτει με τα τελευταία έτη υλοποίησης του ΕΣΠΑ.

 Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου εξελίσσεται σε τρία διαδοχικά στάδια που καλύπτουν:

1. Την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
2. Τη συγκρότηση της Στρατηγικής του Δήμου και τον καθορισμό των αναπτυξιακών του προτεραιοτήτων
3. Τον αναλυτικό επιχειρησιακό προγραμματισμό και την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την επόμενη τετραετία

Το επιχειρησιακό Σχέδιο καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών περιοχών που καλύπτει ο Δήμος, όπως οι αστικές υποδομές, το φυσικό περιβάλλον, ο πολιτισμός, ο τουρισμός, οι κοινωνικές υποδομές, η ψηφιακή σύγκλιση, η καινοτομία,  η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η κοινωνική ενσωμάτωση κλπ.

 Παράλληλα θέτει το πλαίσιο για την οργανωτική και λειτουργική ανασυγκρότηση του Δήμου, στο πλαίσιο των απαιτήσεων και ευκαιριών που συνεπάγεται η εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης