ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης, Ανάλυσης Απαιτήσεων και Εξειδίκευσης Προδιαγραφών για τον Εκσυγχρονισμό 14 Μεθοριακών Τελωνείων

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IIIA, η MENTORING Α.Ε. υλοποίησε, για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών / Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, ανάλυσης απαιτήσεων και εξειδίκευσης προδιαγραφών για τον εκσυγχρονισμό 14 μεθοριακών Τελωνείων».
Το Πρόγραμμα αφορούσε την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 14 Τελωνείων κατά μήκος της ελληνικής μεθορίου με την Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη FYROM.

Η Ομάδα Έργου που συστήθηκε για την υλοποίηση του έργου, στελεχώθηκε από προσωπικό με ευρεία εμπειρία και ειδίκευση στα Ευρωπαϊκά θέματα, στη διαχείριση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων καθώς και από εμπειρογνώμονες με σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα τελωνειακών διαδικασιών και ασφάλειας. Ο συνδυασμός αυτών των δεξιοτήτων επέτρεψε την σφαιρική θεώρηση του έργου, τόσο υπό το πρίσμα των κοινοτικών συστάσεων και κατευθύνσεων όσο και των ιδιαιτεροτήτων του τελωνειακού αντικειμένου.

Η υλοποίηση του έργου εξελίχθηκε σε τρεις φάσεις:

  1. Στην καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
  2. Στην ανάλυση των αναγκών και των απαιτήσεων
  3. Στον προσδιορισμό του βέλτιστου τρόπου κάλυψης των αναγκών, βάσει των απαιτήσεων

Παράλληλα ως Τεχνικός Σύμβουλος η MENTORING Α.Ε. παρείχε υπηρεσίες σύνταξης των Τεχνικών Δελτίων Έργου, συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν επιτυχώς.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη Εσωτερικού – Εξωτερικού Περιβάλλοντος και Προδιαγραφών για την Ανάπτυξη ΟΠΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων παροχής εκκλησιαστικών υπηρεσιών από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών προς τους πολίτες», η MENTORING Α.Ε. υλοποίησε, για λογαριασμό της Ιερά Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το έργο «Μελέτη εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος και προδιαγραφών» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.440.169,32€, αφορούσε τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πληροφοριακής υποδομής για την παροχή, με ηλεκτρονικά μέσα, εκκλησιαστικών υπηρεσιών από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών προς τους πολίτες. Σκοπός του έργου είναι, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών επικοινωνίας του πολίτη με τις Εκκλησιαστικές Αρχές και η ανάπτυξη μιας one stop shop εξειδικευμένης Ηλεκτρονικής Πύλης για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του κοινού σχετικά με εκκλησιαστικές υπηρεσίες.

Η Ομάδα Έργου της MENTORING ΑΕ που συστήθηκε για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και της ανάλυσης απαιτήσεων, επικεντρώθηκε στη κατάρτιση των οριστικών λεπτομερών σχεδίων ανάπτυξης, παρακολούθησης προόδου εκτέλεσης και εγκατάστασης του νέου περιβάλλοντος, τόσο κατά τομέα δράσης, όσο και συνολικά. Για την ορθή αποτύπωσή των λειτουργικών προδιαγραφών του συστήματος, προκείμενου να σχεδιαστεί το Πληροφοριακό Σύστημα, χρησιμοποίησε συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο, ώστε οι εργασίες ανάλυσης απαιτήσεων να είναι πλήρως ελέγξιμες και επιτυχείς.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αναλυτική Μελέτη για τις επιπτώσεις του Μεταναστευτικού Φαινομένου στην Κοινωνική Ασφάλιση

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Το έργο υλοποιήθηκε από την MENTORING Α.Ε. σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Σκοπός της μελέτης ήταν η αποτύπωση και αξιολόγηση της επίδρασης της ένταξης των μεταναστών στους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας, επικεντρώνοντας στην εκτίμηση της διαμόρφωσης των εσόδων / υποχρεώσεων των φορέων, αποκλειστικά και μόνο από την είσοδο των μεταναστών.

Η μελέτη έλαβε υπόψη ανάλογες περιπτώσεις από συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη, κατέγραψε τις παραμέτρους που αλληλεπιδρούν μεταξύ της μετανάστευσης και του ασφαλιστικού συστήματος, εξέτασε τα οικονομοτεχνικά στοιχεία του ζητήματος και ανέπτυξε μια σειρά σεναρίων ευαισθησίας στις βασικές οικονομικές παραμέτρους που επηρεάζουν το ύψος των εξεταζόμενων ασφαλιστικών μεγεθών.