Επιταγή (voucher) εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών

Στόχος του προγράμματος είναι η είσοδος νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Το επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 174.900.000 ευρώ και αφορά 45.000 νέους. Ωφελούμενοι θα είναι:

  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ /ΤΕΙ έως 29 ετών,
  • Ανεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα.

 

Η δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης επιταγών – voucher για:

  • Κατάρτιση έως 100 ώρες σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.

 

  • Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία πέντε μηνών. 
  • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

 

 

 

Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών

Στόχος του προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση καινοτομικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων νέων, καθώς επίσης και η συμβουλευτική υποστήριξή τους μέσω mentoring, αφενός στο στάδιο σύστασης της νέας επιχείρησης και αφετέρου κατά τη λειτουργία της. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 91.000.000 ευρώ και 7.000 άνεργους ηλικίας έως 35 ετών. Περιλαμβάνει:

  • τη χορήγηση χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με προτεραιότητα σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία, και

  • την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) των νέων, οι οποίοι έχουν συστήσει επιχείρηση μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που προβλέπεται στην πρώτη ενέργεια.

 

Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο

Στόχος του επιδοτούμενου προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων, ηλικίας έως 35 ετών, στην απασχόληση, μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων τους στον αγροτοδιατροφικό τομέα και της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή (αγροτικό) τομέα. O προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 12.780.000 ευρώ και προβλέπεται να ωφεληθούν 3.000 άνεργοι ηλικίας έως 35 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, σε θέματα επιχειρηματικότητας, έναρξης και διαχείρισης αγροτικής μονάδας,

  • συμβουλευτική σχετικά με την προετοιμασία και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και

υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας.

 

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους

Στόχος της δράσης είναι η απασχόληση ανέργων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα κατασκευής, ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών, καθώς και σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 15.000.000 ευρώ και ωφελούμενοι θα είναι 3.200 άνεργοι έως 30 ετών εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ.

Η δράση περιλαμβάνει εξάμηνη ή επτάμηνη (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση σε έργα, ή δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στον πολιτιστικό τομέα.

 

Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως εργαλεία αναχαίτισης της ανεργίας και προώθησης της κοινωνικής συνοχής. To πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 7.500.000 ευρώ και αφορά 500 άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών. 
Περιλαμβάνει πληροφόρηση,
αρχική συμβουλευτική, coaching, mentoring στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες, εκπαίδευση στην Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου.
 

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’’ κύκλος)

H δράση, που σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, στοχεύει δράσης στην επιδότηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών διαδικασιών.

Το ύψος του προϋπολογισμού της φθάνει τα 60.000.000 ευρώ, και προβλέπεται να ωφεληθούν 1.600 άνεργοι νέοι από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ. Το επιδοτούμενο πρόγραμμα για το 2013 περιλαμβάνει επιχορήγηση ανέργων για την ίδρυση νέας επιχείρησης.

 

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της απασχόλησης γυναικών μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Στόχος της δράσης είναι η επιδότηση Επιχειρηματικών Σχεδίων που θα αναληφθούν από άνεργες γυναίκες. Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 20.000.000 ευρώ και αφορά 1.500 άνεργες.

Συγκεκριμένα, ωφελούμενες θα είναι άνεργες νέες από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και έχουν την ιδιότητα της ανέργου ή είναι εγγεγραμμένες στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ. Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες που έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία (2010-2012), στις πολύτεκνες γυναίκες, στις επαπειλούμενες από τον κίνδυνο της ανεργίας γυναίκες και στις γυναίκες που υπάγονται στην ειδική κατηγορία των ΑμEΑ.

Η δράση προβλέπει  την επιχορήγηση ανέργων γυναικών για την ίδρυση νέας επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Συνημμένο αρχείο: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων