Η Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας ΑΕ, ως δυνητικός Τελικός Δικαιούχος του ΕΣΠΑ, κατανοώντας την αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διασφάλισης Διαχειριστικής Επάρκειας, ανέθεσε στην εταιρεία MENTORING AE να παράσχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την Πιστοποίηση των Υπηρεσιών της και συγκεκριμένα την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Επίσης η Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας ΑΕ, ανέθεσε στην εταιρεία Mentoring την υποστήριξη της εταιρείας για τον Σχεδιασμό, Επεξεργασία και Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου για την Δ’ Π.Π. 2007-2013.