Η Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας ΑΕ ανέθεσε στην εταιρεία MENTORING AE την Σύνταξη του Επιχειρηματικού της Σχεδίου για την Δ’ Π.Π. 2007-2013, καθώς και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.