ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

Κύριες Αρμοδιότητες:

Η θέση αφορά στην υποστήριξη του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων με καθήκοντα τη διαχείριση και τον συντονισμό έργων ΕΣΠΑ, τη διαχείριση παραδοτέων και την εξυπηρέτηση πελατών Δημοσίου Τομέα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Εμπειρία σε διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016
  • Εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε εταιρεία συμβούλων
  • Άριστη Χρήση Η/Υ (Ms Office, Internet)
  • Καλή Χρήση (προφορική και γραπτή) της αγγλικής γλώσσας

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

  • Άνεση στην επικοινωνία
  • Οργανωτικές ικανότητες, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών
  • Εργατικότητα και συνέπεια

Εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση  careers@mentoring.com.gr

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια για όλα τα βιογραφικά σημειώματα.