Θέση Εργασίας: Στέλεχος Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ   Κύριες Αρμοδιότητες: Η θέση αφορά στην υποστήριξη του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων με καθήκοντα τη διαχείριση και τον συντονισμό έργων ΕΣΠΑ, τη διαχείριση παραδοτέων και την εξυπηρέτηση πελατών Δημοσίου Τομέα.