Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001 : 2000 αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας για κάθε επιχείρηση. Η εταιρεία Advanced Telecom Systems ΑΕ ανέθεσε στη MENTORING AE την Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2000.