Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας – Κ.Δ.Η.Φ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»

Η Mentoring Α.Ε. ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο σωματείο «Ανοιχτή Αγκαλιά – Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής» και στο Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος», για την οργάνωση και διαχείριση της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας – Κ.Δ.Η.Φ. των δύο φορέων, τα οποία παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε…