Εξωτερική Αξιολόγηση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Η Mentoring ΑΕ, ανέλαβε για λογαριασμό της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, την παροχή υπηρεσιών συγκρότησης επιτροπής εξωτερικών αξιολογητών και διενέργειας εξωτερικής αξιολόγησης της λειτουργίας της Δομής, στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Ε.Α.Π.», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013».

Υποβολή πρότασης έργου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +

Η Mentoring ΑΕ, ως εταίρος Στρατηγικής Σύμπραξης στον τομέα της νεολαίας, συμμετείχε στο σχεδιασμό και στην υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Training for young entrepreneurs and workers on promoting accessibility in the Tourism Sector» και διακριτικό τίτλο «TA4All», στο πλαίσιο του 3ου κύκλου υποβολών του προγράμματος Erasmus +.

Μελέτη Σκοπιμότητας για την ίδρυση “Διεθνούς Κέντρου Προκεχωρημένων Ελληνικών Σπουδών” στην Αθήνα

H Mentoring Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε) και του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε) την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και προκαταρκτικής αξιολόγησης της βιωσιμότητας, σύστασης του Διεθνούς Κέντρου προκεχωρημένων Ελληνικών Σπουδών.