Ο Δήμος Μιδέας αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού Συστήματος Επάρκειας, ως δυνητικού Τελικού Δικαιούχου, σύμφωνα με τα κριτήρια της Πολιτείας, αναθέτοντας το εν λόγω έργο στην MENTORING A.E.

 

 

Ο Δήμος Μιδέας αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού Συστήματος Επάρκειας, ως δυνητικού Τελικού Δικαιούχου, σύμφωνα με τα κριτήρια της Πολιτείας, αναθέτοντας το εν λόγω έργο στην MENTORING A.E.

Η MENTORING A.E., ανέλαβε την παροχή Ολοκληρωμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την προσαρμογή της οργανωτικής και λειτουργικής δομής του Δήμου Μιδέας στα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας, καθώς και τη δημιουργία των αναγκαίων εργαλείων για την αποτελεσματική υποστήριξη του έργου της ως δυνητικού Τελικού Δικαιούχου την περίοδο 2007-2013.