Η Mentoring Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό της ΔΑΕΜ Α.Ε., την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών προδιαγραφών των προς ψηφιοποίηση / τεκμηρίωση αρχείων της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, καθώς και των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του έργου. Το έργο θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση σε σχετική πρόσκληση του Ε.Φ.Δ. “Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.”

Η Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί τη δεδομένη χρονική στιγμή δεκάδες χιλιάδες φακέλους, οι οποίοι περιέχουν εκατομμύρια τεκμήρια (αρχιτεκτονικά σχέδια, πολεοδομικές άδειες κλπ.). Από το ογκωδέστατο αυτό αρχείο, η συντριπτική του πλειονότητα βρίσκεται μόνο σε έντυπη μορφή.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΑΕΜ Α.Ε. σχεδιάζει τη ψηφιοποίηση των αρχείων της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, με απώτερο στόχο αφενός την προστασία των αρχείων και αφετέρου, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον άμεσα και έμμεσα εξυπηρετούμενο πληθυσμό, μέσω της μείωσης του χρόνου απόκρισης στα αιτήματά τους.

 Οι υπηρεσίες που θα παρέχει η Mentoring Α.Ε. περιλαμβάνουν:

  • Εκτίμηση του πλήθους και του είδους των προς ψηφιοποίηση / τεκμηρίωση αρχείων (π.χ. έντυπες σελίδες, εικόνες / φωτογραφίες, χάρτες / σχεδιαγράμματα, αρχιτεκτονικά σχέδια κ.λπ. με την κατάσταση και το μέγεθος αυτών)

  • Προσδιορισμός απαιτήσεων αναφορικά με τον αναγκαίο εξοπλισμό & λογισμικό για την ψηφιοποίηση, αποθήκευση και διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων

  • Προσδιορισμός απαιτήσεων αναφορικά με τις αναγκαίες υπηρεσίες για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των αρχείων, καθώς και την εισαγωγή των στοιχείων / τιμών στο πληροφοριακό σύστημα.

  • Προσδιορισμός απαιτήσεων διαλειτουργικότητας με τρίτα πληροφοριακά συστήματα