Με την υποστήριξη της Mentoring AE εγκρίθηκαν 14 προτάσεις στο πλαίσιο του μέτρου e-services.

Η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών – (e-Services)» ολοκληρώθηκε στις 4/12/2008. Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιο των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν. Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν μεμονωμένες επιχειρήσεις, ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια..