Η MENTORING AE ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική υποστήριξη του Ομίλου Travel Plan (EUROSTAR ATEBE) στον καθορισμό των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλλει για χρηματοδότηση κατά την τριετία 2013 – 2015, την κατάρτιση των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, την επιλογή των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συντονισμού και υποστήριξης τόσο των στελεχών της εταιρείας, όσο και τρίτων.

Το TravelPlanαποτελεί τα τελευταία 30 χρόνια έναν από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη. Διαθέτει δίκτυο 22 υποκαταστημάτων και συνεργασίες με τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο του έργου, η MENTORING AE παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Συγκρότηση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης (Action Plan) της εταιρείας για την αξιοποίηση Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων πηγών χρηματοδότησης.
  • Σύνταξη σχεδίων των επενδυτικών προτάσεων που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας.
  • Παροχή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσυνών για χρηματοδοτικά προγράμματα.   
  • Σύνταξη εκθέσεων και αναφορών για την πρόοδο υλοποίησης του έργου. 
  • Έλεγχος και επεξεργασία των προτάσεων που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση.

Η επιλογή της Mentoring A.E. βασίστηκε στη σημαντική εμπειρία, επιστημονική επάρκεια και τεχνογνωσία που διαθέτει στην οργάνωση, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση Επενδυτικών Σχεδίων, που χρηματοδοτούνται από προγράμματα του ΕΣΠΑ και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.