Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες Επενδυτές

Η MENTORING A.E. παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε start ups και early stage companies και υποστηρίζει το σχεδιασμό και την εκκίνηση μίας νέας επένδυσης. Καλύπτει με καθολικό τρόπο τις απαιτήσεις της εκάστοτε επενδυτικής ενέργειας και συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία επιτυχημένων δράσεων.

 •  

Εντοπισμός εργαλείων χρηματοδότησης

 •  

Εντοπισμός επενδυτικών ευκαιριών

 •  

Εξεύρεση πόρων επένδυσης (business angels, Verture Capitalists, εξειδικκευμένος τραπεζικός δανεισμός)

 •  

Εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα αναζήτησης χρηματοδότησης

 •  

Εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα υποστήριξης επιχειρησιακών δράσεων

 •  

Ανάλυση δυνατών και αδύνατων σημείων, ευκαιρίες και απειλές (SWOT ANALYSIS)

 •  

Συμμετοχή σε επενδυτικά meeting / forums

 •  

Προσφορά περισσότερων / καλύτερων επενδυτικών επιλογών

 •  

Δυνατότητες συνεπένδυσης και με άλλους επενδυτές

 •  

Συντονισμός των συζητήσεων / υποστήριξη των διαπραγματεύσεων

 •  

Αξιολόγηση της επένδυσης – Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) – Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR)

 •  

Εργαλεία εργασίας (Ενημέρωση σε θέματα θεσμικού, νομικού πλαισίου)