Υπηρεσίες Προς Επιχειρηματίες

Η MENTORING A.E. προσφέρει σε επιχειρηματίες μία σειρά υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξή τους και υποστηρίζει τη βέλτιστη επιλογή χρηματοδότησης ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Προσφέρει συνδυασμένες υπηρεσίες που αφορούν την ανάπτυξη δικτύων προώθησης και πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης, την υποστήριξη νέων συνεργασιών, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί μηχανισμούς ορθής υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.

  •  

Σχεδιασμός & Αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)

  •  

Χρηματοδότηση επιχειρηματιών σχεδίων

  •  

Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (Investment Planning)

  •  

Ανάλυση δυνατών και αδύνατων σημείων, ευκαιρίες και απειλές (SWOT ANALYSIS)

  •  

Υποστήριξη της παρουσίας των επιχειρήσεων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές

  •  

Συντονισμός των συζητήσεων / υποστήριξη των διαπραγματεύσεων

  •  

Πολιτική marketing και Εμπορική πολιτική (Κανάλια διανομής και προώθησης προϊόντος)

  •  

Εργαλεία εργασίας (Ενημέρωση σε θέματα θεσμικού, νομικού πλαισίου)