Η Mentoring AE ανέλαβε να υποστηρίξει ως Τεχνικός Σύμβουλος Διαχείρισης τα πρώτα Νοσοκομεία που εντάχθηκαν στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με τίτλο Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων – παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία».

Ανάμεσα στα Νοσοκομεία που εμπιστεύτηκαν την Mentoring A.E είναι: Γ.Ν.Α.Ευαγγελισμός, ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς», Γ.Ν.Α.ΚΑΤ, Γ.Ν.Α.Λαϊκό, Γ.Ν.Α.Αλεξάνδρα, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο, Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο, Γ.Ν. Ηλείας.

Στόχος των εγκεκριμένων έργων είναι:
α) η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Νοσοκομείων μέσω εργασιών θερμομόνωσης,
εγκατάστασης αντλιών θερμότητας/ κεντρικού συστήματος ελέγχου εγκαταστάσεων (BMS), αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων και εγκατάστασης αυτοματισμών, αναβάθμισης κλιματισμού και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών καθώς και
β) η αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η Mentoring AE παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης που αφορούν τις απαιτούμενες ενέργειες διαχείρισης υλοποίησης των ενταγμένων ενεργειακών έργων ΕΣΠΑ βάσει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σημειώνεται η Mentoring ΑΕ έχει αναλάβει επιτυχώς την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων σε 15 Νοσοκομεία από τρεις διαφορετικές ΥΠΕ, συνολικού π/ϋ έργων 52.084.291,71€.
Ήδη έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση 13 Νοσοκομείων προϋπολογισμού 44.115.008€, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση και η θετική αξιολόγηση για την χρηματοδότηση και των υπόλοιπων Νοσοκομείων.