Η Mentoring Α.Ε. ανακηρύχθηκε Ανάδοχος και υπέγραψε σύμβαση με την ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδας» για την υλοποίηση του Υποέργου «Κατάρτιση ολοκληρωμένης στρατηγικής καταπολέμησης της διαφθοράς μέσα από τη διεθνή και εθνική εμπειρία», στο πλαίσιο της πράξης «Διενέργεια Ολοκληρωμένης Εθνικής Έρευνας για την Διαφθορά», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση».
 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών:

  • για τη διοργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης μεταξύ στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής, του Αναδόχου και τρίτων Φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς (Εθνικά Παραρτήματα Transparency International, ΜΚΟ, Σωματεία, Κυβερνητικές υπηρεσίες κ.λπ.), καθώς και της επικοινωνίας και της κοινής χάραξης μιας ενιαίας πολιτικής,

  • για την αποτύπωση καλών πρακτικών από τον εγχώριο και διεθνή χώρο, δίνοντας έμφαση σε Διεθνείς Δείκτες και Στόχους, που θα λειτουργήσουν ως στοιχεία καθοδήγησης των μετέπειτα Εθνικών Ερευνών.

Η έρευνα για την αποτύπωση των καλών πρακτικών στον εγχώριο και τον διεθνή χώρο θα εστιάσει σε εκείνες τις θεματικές περιοχές που θα αξιολογηθούν με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα διαφθοράς και αδιαφάνειας και στις οποίες είναι αναγκαία η ανάληψη ενός στοχευμένου πλαισίου δράσεων, με στόχο την συρρίκνωση της διαφθοράς και τον μετριασμό των επιπτώσεων αυτής στους πολίτες.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, η εταιρεία συμμετείχε από κοινού με την Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος στο «Ετήσιο Συνέδριο Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας» (Annual European and Central Asia Conference), που διεξήχθη στην πόλη Sibiu της Ρουμανίας κατά το χρονικό διάστημα 01-03/06/2011.

Τα ευρήματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του πρώτου υποέργου θα αποτελέσουν μία εκ των κύριων εισροών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του δεύτερου υποέργου, που εκτείνεται χρονικά σε ορίζοντα τριών ετών και άπτεται της διενέργειας τριών ετήσιων ερευνών, με στόχο την αποτύπωση και ποσοτικοποίηση της διαφθοράς στην Ελλάδα.