Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στο ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με τίτλο «Παροχή Ολοκληρωμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Λευκάδας», σύμφωνα με τα άρθρα 203-207 του κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.