Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΕΣΠΑ» για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.