Η MENTORING AE ανέλαβε την υλοποίηση έργου, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ, με τίτλο «Μελέτη για την εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης διαχειριστικής επάρκειας της Ν.Α ΗΛΕΙΑΣ, για την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία»