Η MENTORING A.E. ανέλαβε την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί από τη MENTORING A.E. θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία για τη Διαχείριση των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ενώ θα αναλάβει και τη συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου της Αίτησης Βεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας, για επιβεβαίωση τύπου Β και Γ. Στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου η MENTORING A.E. θα επικαιροποιεί – αναθεωρεί – προσαρμόζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, ώστε να ανταποκρίνονται ανά πάσα στιγμή σε τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις βελτιστοποίησης των σχετικών διαδικασιών ή/ και επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δικαιούχου, σύμφωνα με πιθανές οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ή τυχόν άλλους αρμόδιους Φορείς.