Η Mentoring ΑΕ ανέλαβε την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» και του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας στη διαδικασία σχεδιασμού και ωρίμανσης επιλεγμένων πράξεων, που αφορούν την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους, μέσα από την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για Φορείς της Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν το στρατηγικό σχεδιασμό τους σε ό,τι αφορά την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τους και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών τους, με στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επιλογή της MENTORING AE από τους εν λόγω φορείς για την ανάθεση των συγκεκριμένων έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας, βασίστηκε στη σημαντική εμπειρία, επιστημονική επάρκεια και τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, ωρίμανσης, παρακολούθησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.