Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008

 

Η MENTORING Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΝ ISO 9001:2008.

 

 

 

Το πρότυπο ΕΝ ISO9001 στη νέα έκδοση του έτους 2008, εκτός των άλλων απαιτήσεων, επιβάλει την ύπαρξη συστήματος μέτρησης της αποδοτικότητας των διεργασιών που υλοποιεί η εταιρεία και τη θέσπιση μετρήσιμων στόχων που οδηγούν σε συνεχή βελτίωσή της.

 

Αντίστοιχα, το Σύστημα Ποιότητας της MENTORING Α.Ε. καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου και ειδικότερα την απαίτηση για συνεχή βελτίωση, περιλαμβάνοντας διαδικασίες ελέγχου της αποδοτικότητας των διεργασιών Υλοποίησης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών. Οι υπηρεσίες για τις οποίες η MENTORING Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

 

i. Υπηρεσίες μελετών και εμπειρογνωμοσυνών

ii. Σχεδιασμός και πραγματοποίηση Ερευνών

iii. Διοίκηση έργων

iv. Σχεδιασμός υπηρεσιών αξιοποίησης κρατικών και κοινοτικών ενισχύσεων

v. Υπηρεσίες δικτύου Business Angels Network

vi. Υπηρεσίες σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πιστοποιητικό Ποιότητας  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών EN ISO 27001:2005

Η MENTORING A.E., δίνοντας διαρκώς έμφαση στην προστασία και ασφάλεια των δεδομένων των πελατών της, έχει εγκαταστήσει επιτυχώς και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών, πιστοποιημένο κατά ΕΝ ISO 27001:2005 από τον διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS. Η MENTORING A.E. συμπεριλαμβάνεται πλέον στις 8.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως και στις περίπου 60 στην Ελλάδα, που έχουν λάβει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 27001:2005 αποσκοπεί στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας όλων των πληροφοριακών πόρων, φυσικών και ηλεκτρονικών, που αφορούν τις υποθέσεις των πελατών, των υπεργολάβων και του προσωπικού. Αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο ενδυνάμωσης των υπηρεσιών της MENTORING A.E. που τη διαφοροποιεί σημαντικά από άλλες επιχειρήσεις και το οποίο συνεισφέρει σημαντικά στον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Το Διεθνές Πρότυπο ΙSO 27001 εστιάζει στην καθιέρωση μηχανισμών ανάλυσης επικινδυνότητας, απάλειψης τυχόν αδυναμιών ή κινδύνων στη λειτουργία της επιχείρησης, την τήρηση εμπιστευτικότητας έναντι τρίτων, καθώς και στην καθιέρωση μηχανισμών για την γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιστατικά ασφαλείας. Μέσω του Πλάνου Επιχειρηματικής Συνέχειας, εξασφαλίζεται η συνέχεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης ακόμα και σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού (disaster recovery).

Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί και έμπρακτη αναγνώριση του υψηλού επίπεδου ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων των πελατών που προσφέρει η MENTORING A.E., στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας λειτουργίας της.

Οι υπηρεσίες για τις οποίες η MENTORING A.E. έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 27001:2005 καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

 

i. Οικονομοτεχνικές, κοινωνικές και επιχειρησιακές μελέτες

ii. Συστήματα διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβαλλοντικής διαχείρισης, διοίκησης έργων, διαχειριστικής επάρκειας)

iii. Υπηρεσίες εκπαίδευσης

iv. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

v. Σχεδιασμός, μοντελοποίηση και ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών

vi. Υπηρεσίες εξεύρεσης επιχειρηματικού κεφαλαίου

vii. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πιστοποιητικό Ποιότητας