ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων (ΕΠΔ) θεσπίστηκαν ως υποχρέωση των ΟΤΑ Α’ βαθμού σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Άρθρα 203 – 207), στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ΕΠΔ συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που ελέγχονται άμεσα από το Δήμο κλπ.

Η MENTORING Α.Ε. υλοποιεί Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Πολιτείας, αλλά παράλληλα αποτελούν και εργαλείο σχεδιασμού, ωρίμανσης, χρηματοδότησης και αποτελεσματικής υλοποίησης έργων και δράσεων με πολυετή ορίζοντα.

Η MENTORING Α.Ε. έχει υποστηρίξει την εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε φορείς όπως ο Δήμος Άργους, ο Δήμος Λευκάδας, ο Δήμος Αμαλιάδας κ.α.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Η MENTORING A.E. παρέχει σε Δημόσιους Φορείς ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν τη σύνταξη αναπτυξιακών σχεδίων και τη δημιουργία μηχανισμού για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίησή τους.

Η εταιρεία συνδυάζει επίκαιρη γνώση στις σύγχρονες τάσεις Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τεχνογνωσία σε μεθοδολογικά εργαλεία, ειδικά στους τομείς στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού. H Μεθοδολογία Υλοποίησης που εφαρμόζει η εταιρεία διασφαλίζει ότι τα Αναπτυξιακά Σχέδια που εκπονεί είναι εφαρμόσιμα και προσφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η MENTORING Α.Ε. έχει υποστηρίξει την εκπόνηση Περιφερειακών Αναπτυξιακών Σχεδίων σε φορείς όπως η Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, η Ν.Α. Ηλείας κ.α.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. αντιμετωπίζει τις δυσλειτουργίες που σωρεύθηκαν επί πολλά χρόνια, ιδίως λόγω του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις αυτές και επαναπροσδιορίζει σαφώς το ρόλο τους στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι Οικονομοτεχνικές Μελέτες Βιωσιμότητας προσδιορίζουν το ρόλο, τις δραστηριότητες, τη στελέχωση, την οργάνωση και τον οικονομικό προγραμματισμό της δημοτικής επιχείρησης.

Η MENTORING A.E. έχει υποστηρίξει την εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Βιωσιμότητας, σε φορείς Δημοσίου Τομέα όπως η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ), Αναπτυξιακή Ναυπάκτου (ΑΝ.ΝΑ), η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μυκόνου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Μ.) κ.α.