Η Mentoring A.E., ως μέλος του ΣΕΣΜΑ, συμμετείχε στο κλαδικό σχέδιο που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης “Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης”, η οποία χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.

Οι δαπάνες που θα επιδοτηθούν αφορούν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης της επιχείρησης στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, καθώς και στην διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης που θα διεξαχθούν από Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.