Η MENTORING Α.Ε. προσφέρει σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις μια σειρά υπηρεσιών με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξή τους (οργάνωση και διοίκηση, εφαρμογή συστημάτων Ποιότητας, διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων κλπ.). Προσφέρει επίσης συνδυασμένα πακέτα υπηρεσιών για την ανάπτυξη δικτύων προώθησης και πώλησης, την υποστήριξη νέων συνεργασιών και την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Η MENTORING Α.Ε. παρέχει πλήρη γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών που στηρίζουν την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, όπως:
Ανασχεδιασμός Διαδικασιών

 • Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Συστήματα Μέτρησης και Βελτίωσης Απόδοσης
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing
 • Στρατηγικές Επέκτασης σε Νέες Αγορές

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η υιοθέτηση ενός λειτουργικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για τη σύγχρονη επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας. Η MENTORING Α.Ε. έχει επικεντρώσει το στρατηγικό της ενδιαφέρον στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας, τα οποία:

 • Συμβάλουν στη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης, στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων και στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών (ISO 9001 : 2008)
 • Διασφαλίζουν την παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και διανομή προϊόντων διατροφής τα οποία είναι ασφαλή για τους καταναλωτές (ISO 22000, τ.HACCP)

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Η MENTORING Α.Ε. συμβάλει στην ανάπτυξη του πολυτιμότερου κεφαλαίου μιας επιχείρησης: του Ανθρώπινου Δυναμικού της. Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Ανάπτυξης και Ενδυνάμωσης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Αξιολόγησης Απόδοσης του Προσωπικού
 • Έρευνες Απόψεων και Αντιλήψεων Προσωπικού
 • Αξιολόγηση και Προεπιλογή Νέων Στελεχών

Ενδεικτικά Έργα