Προκηρύχθηκε στις 18/01/2013 η δράση «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης  µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας», συνολικού προϋπολογισμού 40 εκ. €, η οποία εξειδικεύεται σε δύο υποδράσεις. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας γυναικών ηλικίας 18-35 ετών και η δεύτερη την ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών ηλικίας 36 – 64 ετών με π/ϋ 20 εκ. € έκαστη. Το ποσοστό χρηματοδότησης για κάθε μία υποδράση ανέρχεται σε 100%. 

Ωφελούμενες είναι οι γυναίκες ηλικίας 18-64 ετών που είναι άνεργες, έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία, έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία και δεν απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, απειλούνται από ανεργία, (π.χ. εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας) ή  που είναι αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας (6.591 Ευρώ ανά άτοµο και σε 13.842 Ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών).

Το πρόγραμμα καλύπτει λειτουργικές δαπάνες, ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία, κάλυψη ετήσιου μισθολογικού κόστους λόγω δημιουργίας θέσεων εργασίας, δαπάνες κατάρτισης του επιχειρηματία, δαπάνες καθοδήγησης του επιχειρηματία από συμβούλους κ.ά. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 29/03/2013 και η διάρκεια υλοποίησης ανέρχεται σε 18 μήνες. Η Περιφέρεια Αττικής (όπως και οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας)  δεν είναι επιλέξιμες.