Η MENTORING A.E. πιστοποιήθηκε κατά ΕΝ ISO 27001:2005 από τον διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS, για την επιτυχή εγκατάσταση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών της. Η MENTORING A.E. συμπεριλαμβάνεται πλέον στις 8.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως και στις περίπου 60 στην Ελλάδα, που έχουν λάβει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 27001:2005 αποσκοπεί στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας όλων των πληροφοριακών πόρων, φυσικών και ηλεκτρονικών, που αφορούν τις υποθέσεις των πελατών, των υπεργολάβων και του προσωπικού. Αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο ενδυνάμωσης των υπηρεσιών της MENTORING A.E., που τη διαφοροποιεί σημαντικά από άλλες επιχειρήσεις και το οποίο συνεισφέρει σημαντικά στον αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί και έμπρακτη αναγνώριση του υψηλού επίπεδου ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων των πελατών που προσφέρει η MENTORING A.E., στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας λειτουργίας της.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…