ΗMentoring A.E.ανέλαβε την ανάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 για την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ).

Η ΕΔΟΑΟ επέλεξε τη Mentoring Α.Ε.λόγω της σημαντικής εμπειρίας της σε αντίστοιχα έργα και της τεχνογνωσίας που διαθέτει, τόσο σε ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας, όσο και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί από τη Mentoring Α.Ε. θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων που θέτει το Ελληνικό Πρότυπο για τη Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημόσιου χαρακτήρα, καθώς και των Οδηγών Εφαρμογής 1431-2 και 1431-3.