Την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008 στην China Shipping (Greece) Agency Ltd. ανέλαβε η MENTORING A.E. Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας στις δραστηριότητες της εταιρείας, που σχετίζονται με το σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και υπηρεσίες ναυτιλιακής πρακτόρευσης.

Η ναυτιλιακή εταιρεία China Shipping έχει εισχωρήσει στην ελληνική αγορά από το 1999. Η China Shipping (Greece) Agency Ltd. ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2004 και είναι 100% θυγατρική της China Shipping (Europe) Holding GmbH. Πρόκειται για μία ταχέως αναπτυσσόμενη ναυτιλιακή εταιρεία, καθώς έχει αξιόλογο μερίδιο στη διακίνηση κοντέινερ μέσω των λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, γεγονός που της επιτρέπει να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της και να έχει καλύτερο έλεγχο και διαχείριση των μεταφορών που πραγματοποιεί.

Η MENTORING Α.Ε. προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, καθώς παρέχει την εκπόνηση Εγχειριδίου Λειτουργίας (operations manual) του πελάτη, την ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, την εκπαίδευση του προσωπικού του και υποστηρίζει την επιτυχή πιστοποίηση του πελάτη από Φορέα επιλογής του.