Η Mentoring Α.Ε. ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο σωματείο «Ανοιχτή Αγκαλιά – Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής» και στο Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος», για την οργάνωση και διαχείριση της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας – Κ.Δ.Η.Φ. των δύο φορέων, τα οποία παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε ωφελούμενους – άτομα με αναπηρία.
Οι πράξεις αναφέρονται στη χρηματοδότηση των Κ.Δ.Η.Φ. από το Ε.Π. «Αττική 2014-2020» για χρονικό διάστημα έξι ετών και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.114.400,00€.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες της Mentoring Α.Ε. περιλαμβάνονται:
o Οργάνωση και διαχείριση της υλοποίησης των Πράξεων
o Οργάνωση, διαχείριση και υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής ωφελούμενων
o Σύνταξη και υποβολή δελτίων και αναφορών στο ΟΠΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020
o Κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων αξιολόγησης / αποτίμησης των Πράξεων
o Υποστήριξη στην οικονομική διαχείριση και χρηματοδότηση των Πράξεων

Η επιλογή της Mentoring Α.Ε. βασίστηκε στη σημαντική εμπειρία, επιστημονική επάρκεια και τεχνογνωσία που διαθέτει στην οργάνωση, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, με έμφαση στους τομείς ψυχικής υγείας και πρόνοιας.