Η Μentoring ανέλαβε την υλοποίηση μιας σειράς συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης του υποέργου “Λειτουργία Οικοτροφείου – Σ.Υ.Δ 6 ατόμων στο Χαλάνδρι Αττικής», που εντάσσεται στην Πράξη «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) 6 ατόμων στο Χαλάνδρι», για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων Παιδιών Νοητικά Υστερούντων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”. Οι Υπηρεσίες της Mentoring περιλαμβάνουν μια σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών, που θα εξασφαλίσουν την άρτια οργάνωση και προετοιμασία της λειτουργίας της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Χαλάνδρι.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στην ΠΕΓΚΑΠ – ΝΥ είναι:

Εκπόνηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Σ.Υ.Δ

Η Mentoring, σε συνεργασία με το Φορέα, θα αναπτύξει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και θα προσδιορίσει την οργάνωση της δομής, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του έργου, αλλά και σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Εκπόνηση πρότυπου Εγχειριδίου Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας της Σ.Υ.Δ

Η λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης θα στηρίζεται σε ένα Πρότυπο Εγχειρίδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει διαδικασίες μέσω των οποίων θα αποτιμάται η πρόοδος των ενοίκων, η παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων, η ποσοτική (και ποιοτική) επάρκεια του προσωπικού, η εκπαίδευση του προσωπικού, η κατάρτιση των ενοίκων, η τήρηση διοικητικών και διαχειριστικών διαδικασιών, η συμμόρφωση ως προς το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, κ.λπ.

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Σ.Υ.Δ

Κατά την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εισάγοντας μια καινοτομική παρέμβαση υψηλής προστιθέμενης αξίας για κάθε ένοικο και την οικογένειά του, που επιπρόσθετα θα συνεισφέρει στη μείωση του λειτουργικού κόστους της Δομής. Το πληροφοριακό Σύστημα θα υποστηρίζει μια σειρά υπηρεσιών, όπως διαχείριση ατομικού σχεδίου δράσης κάθε φιλοξενούμενου, ιατρικό φάκελο φιλοξενούμενου, διαχείριση προσωπικού, διαχείριση ενοίκων κ.λπ.