Η Mentoring Α.Ε. ανέλαβε από 01/01/2011 την παροχή στοχευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προσαρμογής του Δήμου Μυκόνου στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας που επιφέρει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Η εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» από την 1η Ιανουαρίου 2011 διαμορφώνει μια καινούργια πραγματικότητα για τους Δήμους.

Τόσο τα νέα αιρετά όργανα, όσο και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν σε ελάχιστο χρόνο δύο σημαντικές προκλήσεις:

 • Να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, σε ότι αφορά την οργάνωση και τις διαδικασίες που επιβάλει το Πρόγραμμα Καλλικράτης,

 • Να ανταποκριθούν στις πρόσθετες αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, ήδη από τις 2/1/11.

Στο πλαίσιο των πρώτων έξι μηνών εφαρμογής της νέας Αυτοδιοικητικής πραγματικότητας, η εταιρεία Mentoring Α.Ε. υποστήριξε το Δήμο Μυκόνου στην:

 • Κατάρτιση και παρακολούθηση 6-μηνιαίου επιτελικού χρονοδιαγράμματος ενεργειών και διαδικασιών, για την προσαρμογή του Δήμου στις απαιτήσεις και τις προθεσμίες του Καλλικράτη και του Προγράμματος Διαύγεια.

 • Υποστήριξη και κατάρτιση σχεδίου μεταφοράς των νέων αρμοδιοτήτων στο Δήμο και κατανομής των νέων αρμοδιοτήτων στις υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου.

 • Υποστήριξη του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαδικασίας συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων.

 • Υποστήριξη της Οικονομικής και της Εκτελεστικής Επιτροπής για την υλοποίηση ενεργειών που προβλέπονται από τον Ν. 3852/2010 όπως:
  – Ψήφιση ισολογισμού χρήσης 2011,
  – Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

 • Υποστήριξη στην σύνταξη Κανονισμών και Επιτροπών που απαιτούνται από τον Ν.3852/2010, όπως:
  – Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης,
  – Επιτροπή Αισθητικής και Περιβάλλοντος